• Computer Action Logo
  • Εκπαίδευση

Όροι Διαγωνισμού Μοντέρνας Μουσικής

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 

1.1          Η ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε.» (στο εξής «η Εταιρία») διοργανώνει τον πρώτο διαγωνισμό τραγουδιού στον Νομό Έβρου. Σκοπός του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη του καλύτερου τραγουδιού (σύνθεση-μουσική, στίχοι και σκηνική παρουσία). Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει ζωντανή παρουσίαση-παράσταση των τραγουδιών μπροστά σε τριμελή κριτική επιτροπή (live) και βαθμολόγηση αυτών από αυτήν, καθώς και διαδικτυακή ψηφοφορία που θα διεξαχθεί μέσω του ιστότοπου  www.computeraction.com.gr, που έχει δημιουργήσει η Εταιρία σε συνεργασία με την υπό σύσταση εταιρία «ΓΟΥΔΑΣ Τ. – ΡΙΓΓΑ Ε. Ο.Ε.» (στο εξής «οι Διοργανωτές») όχι μόνο για το σκοπό του παρόντος διαγωνισμού αλλά και για ενημέρωση του κοινού για τις υπηρεσίες που παρέχονται στον χώρο της πληροφορικής από τους Διοργανωτές, την ενημέρωση για νέα προγράμματα – δράσεις που αφορούν ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού κ.ά. Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό των υποψηφίων και της διαδικασίας ανάδειξης του νικητή. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για την ανάδειξη του νικητή θα καλούνται στο εξής «Συμμετέχοντες».

 

1.2          Κάθε Συμμετέχων και οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που βρίσκεται είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό υποχρεούται να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους του διαγωνισμού και όρους χρήσης του παρόντος Ιστότοπου και να συμμορφώνεται με αυτούς καθώς οποιαδήποτε χρήση του Ιστότοπου αυτού, διέπεται αποκλειστικά από αυτούς (στο εξής «οι Όροι Χρήσης»). Η με οποιοδήποτε τρόπο χρήση του Ιστότοπου και συμμετοχή στο διαγωνισμό τεκμαίρεται ότι συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης και Διαγωνισμού. Η ως άνω αποδοχή αφορά όλους τους Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό και τους χρήστες του Ιστότοπου (στο εξής «οι Χρήστες»), δηλαδή α) τους απλούς χρήστες (στο εξής «οι Επισκέπτες»), οι οποίοι έχουν δυνατότητα μόνο απλής ανάγνωσης, ακρόασης και θέασης του περιεχομένου του Ιστότοπου, χωρίς κανένα άλλο δικαίωμα και β) τους εγγεγραμμένους χρήστες (στο εξής «οι Εγγεγραμμένοι Χρήστες»), οι οποίοι έχοντας δημιουργήσει λογαριασμό με συγκεκριμένο όνομα χρήστη (user name) και κωδικό πρόσβασης (password) για είσοδο (login) στον Ιστότοπο, έχουν τη δυνατότητα μόνο να συμμετέχουν στις διάφορες περιοχές συζητήσεων (fora) καθώς και στις σχετικές ψηφοφορίες, τόσο του παρόντος διαγωνισμού όσο και αυτών που τυχόν θα επακολουθήσουν στο μέλλον.  Σημειώνεται ότι οι Όροι Χρήσης είναι δεσμευτικοί για όλους τους Χρήστες.

 

1.3          Οι Εγγεγραμμένοι Χρήστες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διατηρούν τον κωδικό πρόσβασης στον Ιστότοπο ασφαλή, μυστικό και απόρρητο και να μην επιτρέπουν τη χρήση του για πρόσβαση στον Ιστότοπο σε οποιονδήποτε μη εξουσιοδοτημένο τρίτο. Επίσης, αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μην προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια, η οποία θα επέτρεπε ή/και θα διευκόλυνε την πρόσβαση στον Ιστότοπο σε οποιονδήποτε δεν είναι Εγγεγραμμένος Χρήστης. Οι Εγγεγραμμένοι Χρήστες παραμένουν προσωπικά και αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται από τον λογαριασμό τους (user account), μέσω του οποίου είναι δυνατή η πρόσβαση στον Ιστότοπο. Επιπλέον, υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα τους Διοργανωτές αν αντιληφθούν οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους. Σε μια τέτοια περίπτωση, οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να καταργήσουν το συγκεκριμένο λογαριασμό πρόσβασης στον Ιστότοπο αζημίως. Επίσης, οι Εγγεγραμμένοι Χρήστες ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (Logout). Οι διοργανωτές, δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τρίτων τυχόν προκύψει από την αδυναμία των Εγγεγραμμένων Χρηστών να συμμορφωθούν με το περιεχόμενο του παρόντος όρου. Αντίθετα, οι Εγγεγραμμένοι Χρήστες ευθύνονται για κάθε ζημία, περιουσιακή ή μη, παρούσα ή μέλλουσα των Διοργανωτών ή τρίτων που τυχόν προκληθεί από τη μη συμμόρφωσή τους με τον παρόντα όρο.

 

1.4          Κάθε Εγγεγραμμένος Χρήστης δικαιούται να δημιουργήσει ένα (1) μόνο λογαριασμό πρόσβασης στον Ιστότοπο. Στην περίπτωση κατά την οποία οι Διοργανωτές διαπιστώσουν ότι κάποιος Εγγεγραμμένος Χρήστης έχει δημιουργήσει με οποιοδήποτε τρόπο περισσότερους του ενός λογαριασμούς πρόσβασης στον Ιστόποτο χρησιμοποιώντας διαφορετικά στοιχεία ταυτότητας διατηρούν το δικαίωμα αφενός να καταργήσουν όλους τους λογαριασμούς πρόσβασης του συγκεκριμένου Εγγεγραμμένου Χρήστη στον Ιστότοπο και αφετέρου να απαγορεύσουν την πρόσβασή του στον Ιστότοπο στο μέλλον υπό οποιαδήποτε ιδιότητα. Οι Διοργανωτές διατηρούν ακέραια την αξίωσή τους για την ανόρθωση οποιασδήποτε ζημίας, περιουσιακής ή μη, παρούσας ή μέλλουσας τυχόν υποστούν οι ίδιοι ή οποιοσδήποτε τρίτος από την παράβαση του παρόντος όρου. Οι Διοργανωτές χορηγούν την τεχνική δυνατότητα στους Εγγεγραμμένους Χρήστες οποτεδήποτε να απενεργοποιήσουν και να καταργήσουν το λογαριασμό πρόσβασης στον Ιστότοπο για οποιοδήποτε λόγο δηλώνοντάς το απλά στους Διοργανωτές. Οι Διοργανωτές διατηρούν κατά την ελεύθερη και ανέλεγκτη κρίση τους το δικαίωμα να καταργούν μονομερώς και αζημίως λογαριασμούς πρόσβασης στην περίπτωση κατά την οποία κρίνουν ότι κάποιος Χρήστης έχει παραβεί τους παρόντες Όρους ή έχει συμπεριφερθεί με τρόπο που καταδεικνύει ότι ο εν λόγω Χρήστης δεν προτίθεται ή αδυνατεί να συμμορφωθεί πλήρως με τους παρόντες Όρους.

 

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

2.1    Περιεχόμενο του Ιστότοπου, ήτοι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εμπορικά σήματα ή άλλα διακριτικά γνωρίσματα, εμπορική επωνυμία, διακριτικός τίτλος, όνομα χώρου (domain name), πηγαίος κώδικας, φωτογραφίες, εικόνες, γραφικά, τυχόν διαδραστικές εφαρμογές, κείμενα, αρχεία ήχου και αρχεία οπτικοακουστικών έργων κλπ., αποτελεί αντικείμενο αποκλειστικών δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας των Διοργανωτών καθώς και των εμπορικών συνεργατών ή άλλων τυχόν αντισυμβαλλομένων της και τελούν υπό την προστασία των σχετικών διατάξεων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του ελληνικού και διεθνούς δικαίου. Το Περιεχόμενο του Ιστότοπου παρέχεται στους Χρήστες «ως έχει» προς δική τους πληροφόρηση και για προσωπική και μόνο χρήση. Απαγορεύεται ρητώς να αποτελέσει το Περιεχόμενο αυτό εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, μετάδοσης, διανομής, πώλησης ή φόρτωσης (download) με οποιονδήποτε τρόπο, είτε από τους Χρήστες είτε από οποιονδήποτε τρίτο.

2.2    Ο Ιστότοπος δεν προορίζεται μόνο για τους σκοπούς της φιλοξενίας του διαγωνισμού. Η επίσκεψη ή/και η εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον Ιστότοπο γίνεται με αποκλειστική και μόνο ευθύνη των Χρηστών. Παρότι οι Διοργανωτές καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχουν ακριβή και επικαιροποιημένη πληροφόρηση και στοιχεία, εντούτοις ενδέχεται το Περιεχόμενο Ιστότοπου να μην είναι στο σύνολό του ακριβές και ενημερωμένο και να υπόκειται σε αλλαγές, συχνά με πολύ μικρή προθεσμία ενημέρωσης. Οι Διοργανωτές δεν ισχυρίζονται και δεν εγγυώνται ότι ο Ιστότοπος ή το Περιεχόμενο αυτού θα είναι ακριβή, επικαιροποιημένα, πλήρη ή ελεύθερα ελαττωμάτων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ιών ή άλλων επιβλαβών στοιχείων. Επίσης, μέρος του Περιεχομένου του Ιστότοπου ενδέχεται να καθίσταται προσωρινά μη διαθέσιμο λόγω διακοπής λειτουργίας του Ιστοτόπου, ενδεχομένως για τη συντήρησή του, ή άλλων τυχόν προβλημάτων.

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ

3.1    Οι Διοργανωτές δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο που αναρτούν, δημοσιεύουν ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο καθιστούν προσιτό στο κοινό μέσω του Ιστότοπου οι Εγγεγραμμένοι Χρήστες. Η επίσκεψη στις σελίδες του Ιστότοπου, όπου υπάρχει περιεχόμενο των Εγγεγραμμένων Χρηστών, γίνεται με αποκλειστική και μόνο ευθύνη των Χρηστών. Διευκρινίζεται ότι οι Εγγεγραμμένοι Χρήστες, θα έχουν δικαίωμα: α) ακρόασης των ηχογραφημένων τραγουδιών των υποψηφίων του διαγωνισμού που θα ανεβάσουν (upload) οι Διοργανωτές για τους σκοπούς του διαγωνισμού, και β) έκφρασης της προσωπικής τους επιλογής του τραγουδιού με την ψήφο τους στις ψηφοφορίες που θα διενεργηθούν. 

3.2    Αν οι Εγγεγραμμένοι Χρήστες «ανεβάσουν» (upload) οποιοδήποτε περιεχόμενο στον Ιστότοπο (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αρχείο ήχου, βίντεο, κείμενο και/ή άλλα γραπτά σχόλια), τεκμαίρεται ότι αυτοί ταυτόχρονα μεταβιβάζουν στους Διοργανωτές το δικαίωμα να χρησιμοποιούν, να αναπαράγουν, να τροποποιούν, να αποσύρουν, να προβαίνουν σε δημόσια εκτέλεση, να μεταδίδουν και να αναμεταδίδουν στο κοινό, καθώς και να κάνουν προσιτό στο κοινό το περιεχόμενο μέσω του Ιστότοπου συμπεριλαμβανομένων, χωρίς καμία εξαίρεση και όλων των υπηρεσιών, εφαρμογών ή άλλων λειτουργιών που θα συνδέονται με τον Ιστότοπο και ιδιαίτερα με το προσωπικό προφίλ του κάθε Εγγεγραμμένου Χρήστη. Τα ως άνω δικαιώματα των Διοργανωτών παύουν να ισχύουν εφόσον κάποιος Εγγεγραμμένος Χρήστης είτε απενεργοποιήσει και καταργήσει το λογαριασμό πρόσβασής του στον Ιστότοπο, σύμφωνα με τον υπ' αριθ. 1.4 όρο, είτε αποσύρει ολικά ή μερικά το περιεχόμενο που έχει αναρτήσει στον Ιστότοπο. Σε αυτήν την περίπτωση ο Εγγεγραμμένος Χρήστης αποδέχεται ρητώς ότι οι Διοργανωτές δε φέρουν καμία ευθύνη και δεν υποχρεούνται να αξιώσουν την απόσυρση του περιεχομένου αυτού από υπηρεσίες τρίτων, που συνδέονται με τον Ιστότοπο, με αποτέλεσμα να είναι δυνατή η εμφάνιση του περιεχομένου σε υπηρεσίες τρίτων, ακόμα και αφού ο Εγγεγραμμένος Χρήστης το έχει αποσύρει ολικά ή μερικά από τον Ιστότοπο.

4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ-ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

4.1    Οι Εγγεγραμμένοι Χρήστες είναι οι μοναδικοί που έχουν δικαίωμα ψήφου στις διαδικτυακές ψηφοφορίες για την ανάδειξη του καλύτερου – δημοφιλέστερου τραγουδιού του διαγωνισμού και μέσω αυτού και του καλύτερου συγκροτήματος ή μεμονωμένου καλλιτέχνη. ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΤΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΨΗΦΟ. Για τη δημιουργία κάθε λογαριασμού Εγγεγραμμένου Χρήστη, απαιτείται η γνωστοποίηση στους Διοργανωτές ενός λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) του οποίου ο Εγγεγραμμένος Χρήστης δηλώνει ότι είναι κάτοχος και έχει την αποκλειστικό έλεγχο. Ως προς τη δημιουργία λογαριασμού Εγγεγραμμένου Χρήστη, εφαρμόζονται όσα αναφέρονται στον όρο 1.4. Σε περίπτωση διαπίστωσης ότι κάποιος Εγγεγραμμένος Χρήστης έχει δημιουργήσει με οποιοδήποτε τρόπο περισσότερους του ενός λογαριασμούς πρόσβασης στον Ιστόποτο και έχει ήδη συμμετάσχει στον διαγωνισμό με πολλαπλές ψήφους, οι Διοργανωτές διατηρούν στο ακέραιο το δικαίωμα να καταργήσουν όλους τους λογαριασμούς του Χρήστη αυτού, να ακυρώσουν όλες του τις ψήφους, ακόμη και αν αυτές επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσμα, με την προϋπόθεση ότι οι Διοργανωτές θα διαπιστώσουν την μη τήρηση των παρόντων Όρων Χρήσης τουλάχιστον 24 ώρες πριν τη δημόσια ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

4.2    Οι Χρήστες συμφωνούν ότι είναι μόνοι και αποκλειστικά υπεύθυνοι για ο,τιδήποτε αναρτούν (post) ή αποστέλλουν (transmit) ή ψηφίζουν  στον Ιστότοπο. Ειδικότερα, οι Χρήστες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ρητώς ότι δεν θα αναρτήσουν περιεχόμενο ή δεν θα συμμετέχουν σε οποιαδήποτε μορφή on line δραστηριότητας εντός του Ιστότοπου, η οποία, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: α) προσβάλλει με οποιοδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, την προσωπικότητα Χρηστών ή τρίτων (π.χ. αναρτώντας υβριστικό, ρατσιστικό ή δυσφημιστικό περιεχόμενο), β) μπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστά άμεση ή έμμεση απειλή προς οποιονδήποτε άλλο, Χρήστη ή τρίτο, γ) έρχεται σε αντίθεση με το νόμο, τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, δ) παραβιάζει άμεσα ή έμμεσα την ιδιωτική ζωή, τα προσωπικά δεδομένα, τις πολιτικές ή/και θρησκευτικές πεποιθήσεις, το σεξουαλικό προσανατολισμό, τη γενετήσια ελευθερία οποιουδήποτε καθώς και τη νεότητα εν γένει.

4.3    Με τη ρητή επιφύλαξη παντός άλλου δικαιώματός της, οι Διοργανωτές διατηρούν στο ακέραιο το δικαίωμά τους να μην επιτρέψουν, να απορρίψουν ή και να απομακρύνουν ακόμα περιεχόμενο που αναρτήθηκε με οποιοδήποτε τρόπο στον Ιστότοπο, το οποίο κατά την ελεύθερη και ανέλεγκτη κρίση τους παραβιάζει τους παρόντες Όρους ή είναι προσβλητικό, δυσφημιστικό, παράνομο ή παραβιάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε Χρήστη ή τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου. Σε μια τέτοια περίπτωση οι Διοργανωτές αποποιούνται οποιασδήποτε ευθύνης τους για την απομάκρυνση και διαγραφή του συγκεκριμένου περιεχομένου από τον Ιστότοπό τους. Οι Διοργανωτές δικαιούνται μόνο και δεν υποχρεούνται να παρακολουθούν το περιεχόμενο που αναρτάται με οποιοδήποτε τρόπο από τους Εγγεγραμμένους Χρήστες στον Ιστότοπο και δεν αναλαμβάνουν έναντι κανενός ουδεμία ρητή υποχρέωση τροποποίησης ή αφαίρεσης περιεχομένου, που προσκρούει στα παραπάνω. Σε μια τέτοια περίπτωση, μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος έναντι οποιουδήποτε τρίτου για το περιεχόμενο που αναρτά στον Ιστότοπο ή για κάθε πληροφορία και υλικό που μεταδίδει σε άλλους Χρήστες ή τρίτους είναι ο εκάστοτε Χρήστης.

4.4    Οι Χρήστες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ρητώς ότι δε θα παραπλανήσουν τους Διοργανωτές, οποιονδήποτε άλλο Χρήστη ή τρίτο, προωθώντας σε αυτούς εν γνώσει τους ψευδείς, παραπλανητικές ή λανθασμένες πληροφορίες. Οι Χρήστες απαγορεύεται να εγκαταστήσουν στον Ιστότοπο και να προωθήσουν, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα αλληλογραφίας (spam), αλυσιδωτές επιστολές (chain letters), συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου εμπορικού χαρακτήρα, καθώς και να εγκαταστήσουν και προωθήσουν διαφημίσεις, μέσω του περιεχομένου που αναρτούν στον Ιστότοπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση των Διοργανωτών. Ομοίως, οι Χρήστες απαγορεύεται να εγκαταστήσουν, προωθήσουν ή/και διαθέσουν περιεχόμενο που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας του Ιστότοπου ή συνδεδεμένης με αυτόν ή να εμποδίσουν άλλους Χρήστες να χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο και οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία συνδεδεμένη με αυτό. Σε όλες τις ως άνω περιπτώσεις, οι Διοργανωτές δικαιούνται άνευ προειδοποίησης αφενός να απομακρύνουν από τον Ιστότοπό τους οποιοδήποτε περιεχόμενο έρχεται σε αντίθεση με τον παρόντα όρο και αφετέρου δικαιούνται να απενεργοποιήσουν το λογαριασμό πρόσβασης του συγκεκριμένου Χρήστη, να καταργήσουν το προφίλ που αυτός έχει δημιουργήσει και να απαγορεύσουν τη χρήση του Ιστότοπού τους από το συγκεκριμένο Χρήστη στο μέλλον.

4.5    Οι Χρήστες υποχρεούνται να μην αποκαλύπτουν πληροφορίες δικές τους ή τρίτων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα των Χρηστών ή τρίτων είτε σε συνομιλίες σε πραγματικό χρόνο (chats, message boards) είτε κατά τη χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του Ιστότοπου και οποιασδήποτε υπηρεσίας που συνδέεται με τον Ιστότοπο και παρέχει δυνατότητα επικοινωνίας περισσοτέρων των δύο Χρηστών.

4.   Οι Διοργανωτές έχουν το δικαίωμα σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας να ζητήσουν από τους Συμμετέχοντες και από τους Εγγεγραμμένους Χρήστες τα απαραίτητα δικαιολογητικά προς εξακρίβωση της ακρίβειας των στοιχείων τους και δηλώνει ρητώς πως τα στοιχεία των Χρηστών δεν πρόκειται να τα γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο, εκτός από τον χορηγό ή τους χορηγούς του διαγωνισμού. Οι Συμμετέχοντες και οι Εγγεγραμμένοι Χρήστες, μετά από αίτηση των Διοργανωτών, θα πρέπει να προσκομίσουν τα αιτούμενα στοιχεία, εντός προθεσμίας 5 εργασίμων ημερών από την αίτηση. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, οι μεν Συμμετέχοντες θα αποκλείονται από το Διαγωνισμό, οι δε Εγγεγραμμένοι Χρήστες, θα απενεργοποιούνται από τους Διοργανωτές. Οι Συμμετέχοντες που θα δηλώσουν ψευδή στοιχεία θα αποκλείονται από το Διαγωνισμό, ακόμη κι αν έχουν ανακηρυχθεί νικητές και θα ευθύνονται απέναντι στους Διοργανωτές για κάθε ζημία που μπορεί να προκληθεί σε αυτή από τυχόν ψευδείς δηλώσεις. Οι Εγγεγραμμένοι Χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις ενέργειές τους, που λαμβάνουν χώρα μέσα από τις υπηρεσίες του Ιστότοπου. Σε περίπτωση δε που διαπιστώσουν μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού πρόσβασης ή οποιαδήποτε παραβίαση ασφαλείας που αφορά τον κωδικό πρόσβασης στον Ιστότοπο, υποχρεούνται να ειδοποιήσουν τους Διοργανωτές με αποστολή μηνύματος στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας info@computeraction.com.gr. Οι Διοργανωτές δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε διαρροή ή οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία Εγγεγραμμένου Χρήστη, Επισκέπτη ή τρίτου από οποιαδήποτε παραβίαση ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού πρόσβασης. Επιπλέον οι Διοργανωτές δύνανται να αξιώσουν από τον Εγγεγραμμένο Χρήστη και οποιονδήποτε τρίτο αποζημίωση σε περίπτωση που υποστεί βλάβη ή ζημία από την αυθαίρετη και παράνομη χρήση του κωδικού πρόσβασης. Οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αρνηθούν όποτε το κρίνουν σκόπιμο την απόδοση κωδικού πρόσβασης, να ακυρώσουν κωδικό πρόσβασης, καθώς επίσης να διακόψουν και να απαγορεύσουν τη χρήση των υπηρεσιών του Ιστότοπου σε οποιονδήποτε χρήστη.

4.7    Επιπλέον, οι Εγγεγραμμένοι Χρήστες κατανοούν, συνομολογούν και αποδέχονται πλήρως πως όταν αναρτούν οποιοδήποτε περιεχόμενο στον Ιστότοπο, λόγω της φύσης του Ιστότοπου, είναι πιθανό να εκτεθούν σε σχόλια ή κριτικές παρατηρήσεις από άλλους Εγγεγραμμένους Χρήστες, τα οποία μπορεί να είναι άδικα, ανακριβή, προσβλητικά, και απρεπή. Ομοίως οι Συμμετέχοντες κατανοούν, συνομολογούν και αποδέχονται πλήρως ότι μπορεί να εκτεθούν σε σχόλια ή κριτικές παρατηρήσεις από άλλους Συμμετέχοντες ή/και Εγγεγραμμένους Χρήστες για τη συμμετοχή τους (σύνθεση, στίχους, παρουσίαση του τραγουδιού κ.λ.π.) στο Διαγωνισμό Έτσι, με τον παρόντα όρο οι Εγγεγραμμένοι Χρήστες και οι Συμμετέχοντες αφενός συνομολογούν ότι οι Διοργανωτές δεν υπέχουν την παραμικρή ευθύνη απέναντί τους, αφετέρου δε από τώρα παραιτούνται από όλα τα δικαιώματα και τις αξιώσεις που έχουν ή μπορεί να έχουν έναντι των Διοργανωτών, αναφορικά με οποιοδήποτε τέτοιο σχόλιο ή κριτική παρατήρηση άλλων Εγγεγραμμένων Χρηστών ή Συμμετεχόντων.

4.8    Οι Χρήστες συνομολογούν και αποδέχονται να μη χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο ή το περιεχόμενο αυτού για προώθηση και διαφήμιση οποιασδήποτε επιχειρηματικής δραστηριότητας ή σε σχέση με κάποια εμπορική επιχείρηση, να μην επιδιώκουν την προσέλκυση για εμπορικούς σκοπούς άλλων Χρηστών σε σχέση με το περιεχόμενο που αναρτούν στον Ιστότοπο και να μην έχουν πρόσβαση σε οποιοδήποτε περιεχόμενο του Ιστότοπου για οποιοδήποτε λόγο άλλο από την προσωπική, μη εμπορική, χρήση του Ιστότοπου.

4.9    Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, οι οποίες είναι ενδεικτικές και όχι περιοριστικές, οι Διοργανωτές επιφυλάσσονται ρητώς του δικαιώματός τους να απαγορεύσουν τη χρήση των υπηρεσιών του Ιστότοπου και κάθε τρίτης υπηρεσίας συνδεδεμένης με αυτόν και επιφυλάσσεται για την άσκηση όλων των νόμιμων δικαιωμάτων της, προκειμένου να αποζημιωθεί για κάθε θετική και αποθετική της ζημία.

5. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

5.1    Κατά τη χρήση του Ιστότοπου, οι Διοργανωτές δύνανται να διατηρούν αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα  των Χρηστών και των Συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό. Οι Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό ή/και οι Εγγεγραμμένοι Χρήστες αποδέχονται και συναινούν κατά την έννοια του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει κάθε φορά, την πιθανότητα της καταχώρισης των προσωπικών τους στοιχείων από τους Διοργανωτές, καθώς και από τρίτους που τυχόν συνεργάζονται με αυτήν, προκειμένου να διευκολύνεται η επικοινωνία μαζί τους και η ενημέρωσή τους σχετικά με τα θέματα που αφορούν στο Διαγωνισμό και στη χρήση του Ιστότοπου αυτού. Σε καμία περίπτωση οι Διοργανωτές δεν θα αποκαλύπτουν ή δημοσιοποιούν τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών, τα οποία τηρούνται με την ενδεδειγμένη ασφάλεια και εχεμύθεια.

5.2 Οι Εγγεγραμμένοι Χρήστες αναγνωρίζουν, αποδέχονται και συναινούν ανεπιφύλακτα ότι κατά τη δημιουργία λογαριασμού πρόσβασης στον Ιστότοπο, πληροφορίες σχετικά με το λογαριασμό και τη δραστηριότητά τους στον Ιστότοπο, όπως ενδεικτικά η ημερομηνία ανοίγματος του λογαριασμού πρόσβασης, η χώρα προέλευσης, το όνομα χρήστη (username), μπορεί να είναι προσιτές στους υπόλοιπους Χρήστες. Σε αυτήν την περίπτωση οι Εγγεγραμμένοι Χρήστες αναγνωρίζουν, αποδέχονται και συναινούν ανεπιφύλακτα ότι άλλοι Χρήστες μπορεί να επικοινωνήσουν μαζί τους ή να αφήσουν σχετικά σχόλια στον οικείο χώρο συζήτησης (chat forum) του Ιστότοπου. Ειδικότερα, οι Χρήστες αναγνωρίζουν, αποδέχονται και συναινούν ότι οποιοδήποτε Περιεχόμενο αναρτήσουν στον Ιστότοπο θα μπορεί να γίνει προσιτό σε οποιουσδήποτε άλλους Χρήστες, συμπεριλαμβανομένων και των απλών επισκεπτών του Ιστότοπου, καθώς επίσης και να διανεμηθεί περαιτέρω από το Διαδίκτυο και άλλα πολυμέσα. Δικαίωμα διανομής του ως άνω Περιεχομένου έχουν αποκλειστικά και μόνο οι Διοργανωτές και ο χορηγός ή οι χορηγοί του διαγωνισμού (κατόπιν συνεννόησης με τους Διοργανωτές), οι οποίοι διατηρούν το δικαίωμα να το διανείμουν κατά την απόλυτη κρίση τους σε οποιοδήποτε μέσο κρίνουν αυτοί σκόπιμο.

5.3    Οι Διοργανωτές δε φέρουν καμία ευθύνη από τυχόν διαρροή των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών, λόγω της εκ μέρους τους χρήσης του Ιστότοπου. Πάντως, σε κάθε περίπτωση οι Χρήστες διατηρούν τα δικαιώματα των άρθρων 11 και 13 του Ν. 2472/1997.

5.4    Οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να καταγράφουν, να συλλέγουν, να αξιολογούν και να εκμεταλλεύονται τα στοιχεία των ψηφοφοριών, ερευνών, συζητήσεων και διαγωνισμών, τα οποία μαζί με τα πορίσματα των ως άνω ενεργειών αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των Διοργανωτών.

 

6. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

6.1  Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό που διοργανώνουν οι Διοργανωτές δεν απαιτείται η προηγούμενη αγορά οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν συγκροτήματα (μπάντες) ή μεμονωμένοι (αυτόνομοι) καλλιτέχνες, οι οποίοι δεν έχουν καμία υποχρέωση προς οποιαδήποτε δισκογραφική εταιρία, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, ή οποιοδήποτε άλλο κώλυμα που τους εμποδίζει να συμμετέχουν στον διαγωνισμό. Η συμμετοχή γίνεται με ένα (1) τραγούδι (σύνθεση και στίχοι), το οποίο δεν μπορεί να ξεπερνά τα 7 λεπτά της ώρας και πρέπει να είναι πρωτότυπη σύνθεση και να αποτελεί κτήμα των Συμμετεχόντων. Οι τίτλοι των τραγουδιών θα πρέπει να αναφέρονται υποχρεωτικά, καθώς και όλοι οι συντελεστές όταν πρόκειται για αυθεντική σύνθεση. Η δήλωση συμμετοχής ενός συγκροτήματος υποβάλλεται από τον εκπρόσωπο της ομάδας, ο οποίος δηλώνει και εγγυάται ότι έχει λάβει την έγγραφη συναίνεση καθενός από τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και την αποδοχή των όρων του, την οποία θα έχουν στη διάθεση τους οι Διοργανωτές , εφόσον του ζητηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας. Συμμετέχων θεωρείται συγκρότημα, αν ο τραγουδιστής αποτελεί διαφορετικό πρόσωπο από τον στιχουργό ή τον συνθέτη, εκτός αν για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ο υποψήφιος έχει λάβει την έγγραφη συναίνεση του στιχουργού ή/και συνθέτη να υποβάλει μόνο ο τραγουδιστής τη δήλωση συμμετοχής του στο διαγωνισμό, χωρίς να θεωρούνται και αυτός/αυτοί συμμετέχων/χοντες, οπότε σε αυτή την περίπτωση λογίζεται ότι η συμμετοχή αυτή γίνεται ως μεμονωμένου καλλιτέχνη. Δεν υπάρχει γλωσσικός περιορισμός. Το τραγούδι μπορεί να είναι στην ελληνική ή ξένη γλώσσα. Στην τελευταία περίπτωση οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να καταθέσουν και μετάφραση των στίχων του τραγουδιού. Γίνονται δεκτές συμμετοχές όλων των ειδών μουσικής (κλασική, pop, rock, κ.ο.κ), όχι όμως συμμετοχές με τραγούδια που προσβάλλουν τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη, που περιέχουν προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο έναντι Δημόσιας ή Διοικητικής ή Εκκλησιαστικής Αρχής ή οποιουδήποτε τρίτου, περιεχόμενο υβριστικό, εμπρηστικό, ρατσιστικό ή αντικείμενο στις κείμενες διατάξεις ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απρεπές κατά την απόλυτη κρίση των Διοργανωτών και της κριτικής επιτροπής. Η ηχογράφηση της κάθε συμμετοχής γίνεται υποχρεωτικά στο studioΗχογραφήσεων της Μουσικής Εταιρίας Αλεξανδρούπολης Α.Ε. (14ης Μαΐου 121, Αλεξανδρούπολη). Το πρόγραμμα ηχογραφήσεων καθορίζεται από την Μουσική Εταιρία Αλεξανδρούπολης Α.Ε. σε συνεννόηση με τους Συμμετέχοντες. Οι Συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους μέχρι τις 3 Απριλίου 2013. Οι ηχογραφήσεις θα γίνουν μέχρι τις 6 Απριλίου 2013.

6.2  Οι Διοργανωτές ρητώς επιφυλάσσονται του δικαιώματός τους να τροποποιήσουν, να αναστείλουν ή να ακυρώσουν αζημίως και χωρίς οποιαδήποτε προηγούμενη ειδοποίηση το διαγωνισμό και χωρίς να υποχρεούνται να εξειδικεύσουν τους λόγους για μια τέτοια ενέργεια. Οι Χρήστες συνομολογούν ρητά και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι οι Διοργανωτές δεν υπέχουν την παραμικρή ευθύνη σε μια τέτοια περίπτωση. Ομοίως, οι Διοργανωτές δικαιούνται να τροποποιήσεουν μονομερώς τους παρόντες Όρους, με σχετική ανάρτηση στον Ιστότοπο, η δε τροποποίηση καθίσταται δεσμευτική τόσο για τους Διοργανωτές όσο και για τους Συμμετέχοντες και τους Χρήστες του Ιστότοπου από την ημερομηνία και ώρα της σχετικής ανάρτησης, καθώς επίσης και τα βραβεία του διαγωνισμού.

6.3  Με την υποβολή αίτησης συμμετοχής στο Διαγωνισμό από πλευράς των Συμμετεχόντων και με την απόκτηση λογαριασμού πρόσβασης στον Ιστότοπο από τους Εγγεγραμμένους Χρήστες άπαντες εγγυώνται ότι όλα τα στοιχεία και όλες οι πληροφορίες που υποβάλλουν είναι αληθή, επικαιροποιημένα και πλήρη. Όποιος έχει δώσει ελλιπή, ανακριβή ή ψευδή/απατηλά στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τα ακριβή στοιχεία της ταυτότητάς του, μπορεί αυτόματα να αποκλειστεί από το διαγωνισμό.

6.4. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1 Οκτωβρίου 2012 – 6 Απριλίου 2013

Έναρξη πρώτης φάσης: Τα συγκροτήματα και οι μεμονωμένοι καλλιτέχνες  δηλώνουν τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό και ηχογραφούν ένα τραγούδι τους.

7 Απριλίου 2013

Έναρξη δεύτερης φάσης: Τα συγκροτήματα και οι μεμονωμένοι καλλιτέχνες παρουσιάζουν σε ζωντανή εμφάνιση (live) σε χώρο που θα επιλεγεί από τους Διοργανωτές και θα ανακοινωθεί μέχρι τις 6 Απριλίου 2013 τα τραγούδια που ηχογράφησαν μπροστά στην κριτική επιτροπή που θα αποτελείται από 3 μέλη.

8 Απριλίου 2013 – 12 Μαΐου 2013

Έναρξη τρίτης φάσης: Τα τραγούδια των συμμετεχόντων ανεβαίνουν (upload) στον Ιστότοπο από τους Διοργανωτές σε ακουστικά αρχεία/αρχεία μουσικής (σε μορφή mp3 320Kbps)  στα οποία έχουν δυνατότητα πρόσβασης και ακρόασης όλοι οι χρήστες του ιστοτόπου  και τίθενται σε ψηφοφορία. Μόνο οι Εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να ψηφίσουν (ΜΙΑ ΦΟΡΑ) το τραγούδι του συμμετέχοντα που επιθυμούν. 

13 Μαΐου 2013

Ολοκλήρωση Διαγωνισμού: Ανακοίνωση του νικητήριου τραγουδιού – συμμετέχοντα του διαγωνισμού.

6.5. ΤΡΟΠΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ-ΚΡΙΤΙΚΗ-ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΡΟΙ

Οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες ή συγκροτήματα δηλώνουν και εγγυώνται ρητώς ότι τα τραγούδια με τα οποία συμμετέχουν στον διαγωνισμό και ηχογραφούν, όπως και όλα τα δικαιώματα, ανήκουν αποκλειστικά σε αυτούς, με την επιφύλαξη όσων αναφέρονται στον όρο 6.1 και διατηρούν κάθε δικαίωμα χρήσης, εκμετάλλευσης και διάθεσης αυτών. Επίσης δηλώνουν ότι τα τραγούδια με τα οποία συμμετέχουν στον διαγωνισμό δεν παραβιάζουν κανενός είδους πνευματικά δικαιώματα ή δικαιώματα προσωπικότητας τρίτων, άλλως έχουν αποκτήσει νόμιμα κάθε είδους πνευματικά ή άλλα δικαιώματα και κάθε είδους άδειες που τυχόν απαιτούνται σχετικά με τα τραγούδια αυτά. Δηλώνουν ακόμη και αποδέχονται ρητώς ότι παραχωρούν στους Διοργανωτές οποιοδήποτε δικαίωμα κρίνεται αναγκαίο για το ανέβασμα, προβολή, αναπαραγωγή του τραγουδιού τους στον Ιστότοπο αυτό για τους σκοπούς του διαγωνισμού και για χρονικό διάστημα 6 μηνών από την τελική ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, για λόγους προώθησης και προβολής των Διοργανωτών και του διαγωνισμού, τόσο αυτού, όσων και στο μέλλον μπορεί να επακολουθήσουν. Ο συμμετέχων αποδέχεται ότι η παραχώρηση αυτών των δικαιωμάτων γίνεται χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα και δεν διατηρεί καμία οικονομική ή νομική απαίτηση στο μέλλον. Σε περίπτωση που ασκηθεί οποιαδήποτε αξίωση τρίτου κατά των Διοργανωτών και των τυχόν χορηγών και συνεργατών τους στη διαδικασία του Διαγωνισμού, κάθε Συμμετέχων, με την υποβολή της Συμμετοχής του αναγνωρίζει ότι υποχρεούται να απαλλάξει τους ανωτέρω (Διοργανωτές, χορηγούς και συνεργάτες) και τα μέλη της κριτικής επιτροπής από κάθε ευθύνη για αποζημίωση και κάθε είδους απαιτήσεις τρίτων, κάθε είδους έξοδα και δαπάνες ή απαιτήσεις τρίτων που τυχόν προέρχονται από παραβίαση κάθε είδους δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή τυχόν άλλων ή/και όρων του Διαγωνισμού.

6.6  Η μη εμφάνιση κάποιου συμμετέχοντος καλλιτέχνη ή συγκροτήματος στην ζωντανή εμφάνιση στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού, ισοδυναμεί με λήψη μηδενικής βαθμολογίας από την κριτική επιτροπή. Επίσης μηδενισμό, επιφέρει η εκτέλεση του τραγουδιού από τον Συμμετέχοντα με διαφορετικό τρόπο (παραλλαγή, ή οποιαδήποτε άλλη προσθήκη), σε σχέση με αυτό που ηχογραφήθηκε. Η κριτική επιτροπή θα βαθμολογήσει τα τραγούδια δίνοντας βαθμό από 0 έως 10 σε κάθε κριτήριο βάσει του πίνακα που ακολουθεί, χρησιμοποιώντας ένα δεκαδικό ψηφίο αν αυτό απαιτείται. Το κάθε κριτήριο θα βαθμολογείται ξεχωριστά σύμφωνα με το παρακάτω σύστημα και ανάλογα με το ποσοστό με το οποίο αποδίδεταιστο κάθε κριτήριο θα διαμορφώνεται ο τελικός βαθμός κάθε μέλους της κριτικής επιτροπής. Η τελική βαθμολογία του τραγουδιού – συμμετέχοντα από την επιτροπή, στρογγυλοποιημένη στα δυο δεκαδικά ψηφία, θα διαμορφώνεται από το μέσο όρο των τριών μελών της κριτικής επιτροπής που θα βαθμολογεί χρησιμοποιώντας την κλίμακα 0 έως 10. Τα ονόματα της κριτικής επιτροπής δύναται να τροποποιηθούν για οποιοδήποτε λόγο ακόμα και την τελευταία στιγμή αν υπάρχει κάποιο σοβαρό κώλυμα. Τα κριτήρια βαθμολογίας κάθε τραγουδιού από την κριτική επιτροπή, καθώς και το ποσοστό συνυπολογισμού του βαθμού του κάθε κριτηρίου για το σχηματισμό της τελικής βαθμολογίας είναι τα ακόλουθα:

Κατηγορία

Κριτήριο - Υποκατηγορία

Ποσοστό Κατηγορίας

Ποσοστό Κριτηρίου

Μουσική

 

40%

 

 

Αρμονικά πλούσιος ήχος

 

30%

 

Ηχητική πρωτοτυπία

 

40%

 

Ηχητική συνοχή του κομματιού

 

30%

Στίχοι

 

35%

 

 

Χρήση ενδιαφέροντος – λόγιου λεξιλογίου

 

40%

 

Πρωτοτυπία σε νόημα στίχων και λέξεων

 

30%

 

Νοηματική συνοχή στίχων

 

30%

Σκηνική Παρουσία - Συγκρότημα

 

25%

 

 

Δυναμικότητα συγκροτήματος

 

30%

 

Συνοχή συγκροτήματος

 

20%

 

Συνεργασία συγκροτήματος

 

20%

 

Σωστή εκτέλεση του τραγουδιού

 

30%

 

6.7    Κατά την τρίτη φάση του διαγωνισμού,  κάθε Εγγεγραμμένος Χρήστης έχει το δικαίωμα να ψηφίζει μόνο μια φορά, ένα τραγούδι και μόνο. Στο τέλος της φάσης αυτής, ο βαθμός του κάθε τραγουδιού από την ηλεκτρονική ψηφοφορία, θα διαμορφωθεί ως εξής: Το τραγούδι (ή τα τραγούδια – σε περίπτωση ισοψηφίας) με το μέγιστο αριθμό ψήφων λαμβάνει (λαμβάνουν) βαθμό 10. Τα υπόλοιπα τραγούδια θα λάβουν βαθμό σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο:

.

Ο τελικός βαθμός που θα λάβει το κάθε τραγούδι καθορίζεται από το μέσο όρο του τελικού βαθμού της κριτικής επιτροπής και του τελικού βαθμού από την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοβαθμίας νικητήριο τραγούδι θα αναδειχθεί αυτό που θα έχει λάβει μεγαλύτερο τελικό βαθμό από την κριτική επιτροπή. Αν ακόμα και τότε υπάρξει ισοβαθμία, τότε το βραβείο θα λάβουν όλοι οι πρώτοι ισόβαθμοι (με ισοβαθμία από την κριτική επιτροπή).

6.8    Ο νικητής του διαγωνισμού θα λάβει ως βραβείο τη ΔΩΡΕΑΝ ηχογράφηση και παραγωγή άλλων δυο (2) τραγουδιών στο στούνιο ηχογράφησης των Διοργανωτών, για την παραγωγή ενός CDSingle με τρία (3) τραγούδια. Η ηχογράφηση αυτή πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 10 Ιουλίου 2013 κατόπιν συνεννόησης με τους Διοργανωτές. Διευκρινίζεται ότι στη διαδικασία ΔΩΡΕΑΝ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ και ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ των τραγουδιών τόσο για τη συμμετοχή των υποψηφίων συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, όσο και των δύο ακόμη τραγουδιών του ή των νικητών-δικαιούχων του βραβείου ΔΕΝ συμπεριλαμβάνονται οι πρόβες των καλλιτεχνών-συγκροτημάτων. Δηλαδή ΜΟΝΟ όσες ώρες απαιτηθούν για την ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ (και όχι για τις πρόβες) των δυο αυτών τραγουδιών είναι ΔΩΡΕΑΝ.

6.9    Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε ενήλικες άνω των δεκαοκτώ (18) ετών με την ιδιότητα του φοιτητή και ηλικία μέχρι και εικοσιτεσσάρων (24) ετών συμπληρωμένων, καθώς και σε ανηλίκους μαθητές από δέκα (10) ετών συμπληρωμένων και άνω, που έχουν τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση των γονέων ή κηδεμόνων τους για συμμετοχή τους στο διαγωνισμό με τους παρόντες όρους, που δίνεται εγγράφως με Υπεύθυνες Δηλώσεις που επισυνάπτονται στη δήλωση συμμετοχής στο διαγωνισμό. Αν συμμετέχων είναι συγκρότημα, κατά την έννοια του όρου 6.1 όλα τα μέλη του συγκροτήματος πρέπει να είναι ηλικίας άνω των 9 συμπληρωμένων και κάτω των 25 ετών συμπληρωμένων. Η προϋπόθεση της ηλικίας πρέπει να υπάρχει κατά την ημερομηνία ηχογράφησης του υποψήφιου τραγουδιού. Στην περίπτωση κατά την οποία ενήλικοι άνω των εικοσιτεσσάρων (24) ετών συμπληρωμένων ή ανήλικοι κάτω των δέκα ετών συμπληρωμένων συμμετέχουν στο διαγωνισμό, δηλώνοντας ανακριβή ή ψευδή ημερομηνία γέννησης, ή σε περίπτωση που υποβληθούν ψευδείς υπεύθυνες δηλώσεις της γονικής ή κηδεμονικής συναίνεσης, οι Διοργανωτές δεν φέρουν την οποιαδήποτε ευθύνη. Ο συμμετέχων που δήλωσε ψευδή ημερομηνία γέννησης ευθύνεται απέναντι στους Διοργανωτές για κάθε ζημία που μπορεί να προκληθεί στους Διοργανωτές από την ψευδή αυτή δήλωση. Σε περίπτωση δε, που διαπιστωθεί η ψευδής δήλωση κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού ακυρώνεται η συμμετοχή του. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η ψευδής δήλωση  μετά το τέλος της τρίτης φάσης και αν είναι ο συμμετέχων αυτός νικητής, τότε νικητής ανακηρύσσεται ο αμέσως επόμενος σε βαθμολογία συμμετέχων.

6.10  Οι Διοργανωτές διατηρούν απεριόριστα το δικαίωμα να αξιώνεουν κατά την ελεύθερη και ανέλεγκτη κρίση τους οποτεδήποτε από οποιονδήποτε Συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό ή Εγγεγραμμένο Χρήστη του Ιστοτόπου, να αποδεικνύει με οποιοδήποτε νόμιμο μέσο τα στοιχεία της ταυτότητάς του, και ιδίως την ημερομηνία γέννησής του. Τυχόν άρνηση ή αδυναμία εκ μέρους του συγκεκριμένου Συμμετέχοντα ή Εγγεγραμμένου Χρήστη να παράσχει προς τοςυ Διοργανωτές τις σχετικές αποδείξεις εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος μπορεί να οδηγήσει στον αποκλεισμό του Συμμετέχοντα από το Διαγωνισμό, και αν πρόκειται για Εγγεγραμμένο Χρήστη στην απενεργοποίηση και διαγραφή του προφίλ του και συνακόλουθα στην απαγόρευση της πρόσβασής του στον Ιστότοπο. Σε μια τέτοια περίπτωση, οι Διοργανωτές δεν υπέχουν την παραμικρή ευθύνη έναντι του συγκεκριμένου χρήστη. Όλα τα προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες που απαιτούνται από τους Διοργανωτές και που παρέχουν οι Χρήστες πρέπει να είναι αληθή, ακριβή και σε καμία περίπτωση παραπλανητικά. Οι Διοργανωτές επιφυλάσσοναι του δικαιώματός τους να αποκλείουν κατά την ελεύθερη και ανέλεγκτη κρίση τους οποιοδήποτε Συμμετέχοντα ή Εγγεγραμμένο Χρήστη από τη διαδικασία του Διαγωνισμού σε περίπτωση κατά την οποία ο συγκεκριμένος Συμμετέχων ή ο Εγγεγραμμένος Χρήστος  παρέβη, κατά την άποψη των Διοργανωτών, οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους ή/και παρείχε αναληθείς, ανακριβείς ή παραπλανητικές πληροφορίες ή στοιχεία σχετικά με το πρόσωπό του.

6.11  Η με οποιονδήποτε τρόπο διάθεση/έκθεση ή θέση σε κυκλοφορία πορνογραφικών εικόνων ανηλίκων στον Ιστότοπο, καθώς και η με οποιονδήποτε τρόπο αποπλάνηση ανηλίκων συνιστούν σοβαρά ποινικά αδικήματα που διώκονται σύμφωνα με το νόμο. Εάν οι Διοργανωτές διαπιστώσουν ότι κάποιος Εγγεγραμμένος Χρήστης  είτε χρησιμοποιεί είτε έχει αναρτήσει αντίστοιχο παράνομο υλικό στον Ιστότοπο, τότε διατηρούν το δικαίωμα να απενεργοποιήσουν και να διαγράψουν το λογαριασμό του Χρήστη αυτού χωρίς καμία προειδοποίηση και να ενημερώσουν τις αρμόδιες αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές με κάθε πρόσφορο μέσο.

7. ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ ΤΡΙΤΩΝ

7.1.      Οι Διοργανωτές δεν ελέγχουν τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα, την πληρότητα των υπηρεσιών και την ακρίβεια την πληροφοριών άλλων ιστοτόπων, στις οποίες παραπέμπει ο Ιστότοπος μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών δημιουργικών. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη ή χρήση υπηρεσιών άλλων ιστοτόπων, οι Χρήστες αναγνωρίζουν, ότι πρέπει να απευθυνθούν απευθείας στους αντίστοιχους ιστοτόπους, οι οποίοι και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

7.2.      Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθούν ότι οι Διοργανωτές υιοθετούν ή απλώς αποδέχονται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοτόπων στους οποίους ο Ιστότοπος παραπέμπει ή/και ότι συνδέεται με αυτά καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο.

 

8. ΔΗΛΩΣΕΙΣ & ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΥΘΥΝΗ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΒΑΘΜΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ‘Η ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΡΗΤΕΣ, ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΄Η ΑΛΛΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ Ή ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΚΡΥΦΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ Ή ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΛΑΘΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΩΝ Η ΟΧΙ. ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ ΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ: Α) ΛΑΘΗ, ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, Β) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ (ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ Ή ΗΘΙΚΗ) ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, Γ) ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ή ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ SERVER ΚΑΙ/Η ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, Δ) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΚΟΠΗ, ΠΑΥΣΗ ΚΑΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, Ε) ΙΟΥΣ, TROJANS HORSES ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΔΟΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ, ΣΤ) ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΑΘΟΣ ΑΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Η ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ. ΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΙΟΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕ ΘΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΟΧΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΡΗΤΩΣ ΟΤΙ ΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΑΝΟΜΗ Ή ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΧΡΗΣΤΗ Ή ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ Ή ΖΗΜΙΑΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ.

9. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

9.1    Οι Όροι Χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω Όρων κριθεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών Όρων.

9.2    Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από τους παρόντες Όρους αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια της Αλεξανδρούπολης.

 

10. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

10.1 Οι παρόντες Όροι Χρήσης και οποιαδήποτε δικαιώματα που περιέχονται σε αυτούς δε μπορούν σε καμία περίπτωση, εκτός και αν προβλέπεται ρητώς, να αποτελέσουν αντικείμενο μεταβίβασης ή εκχώρησης εκ μέρους των Συμμετεχόντων και των Χρηστών χωρίς την προηγούμενη ρητή και έγγραφη συγκατάθεση των Διοργανωτών. Οι Διοργανωτές δύνανται να μεταβιβάσουν και να εκχωρήσουν τα δικαιώματά της χωρίς καμία περαιτέρω διατύπωση.

10.2  Όλοι οι όροι αυτοί θεωρούνται στο σύνολό τους σημαντικοί και ουσιώδεις. Εάν κάποιος Χρήστης διαφωνεί με τους Όρους Χρήσης που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μην επισκέπτεται τον Ιστότοπο και να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του.

Ωδείο "ΦΑΕΘΩΝ"
Φωτογραφείο Κροκίδης
e-yourbusiness.gr.
Ελληνικό Λεξικό DIALG