• Computer Action Logo
  • Εκπαίδευση

Όροι Διαγωνισμού Μαρτίου 2013

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 

1.1          Η εταιρεία «ΓΟΥΔΑΣ Τ. – ΡΙΓΓΑ Ε. Ο.Ε.» (στο εξής «η Εταιρία») διοργανώνει διαγωνισμό Μαρτίου 2013. Σκοπός του διαγωνισμού είναι η συμπλήρωση μιας φόρμας από τους Εγγεγραμμένους Χρήστες (στο εξής «Συμμετέχοντες») στον ιστότοπο της Εταιρείας (www.computeraction.com.gr) και η αυτόματη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό.

 

1.2          Κάθε Συμμετέχων και οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που βρίσκεται είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό υποχρεούται να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους του διαγωνισμού και όρους χρήσης του παρόντος Ιστότοπου και να συμμορφώνεται με αυτούς καθώς οποιαδήποτε χρήση του Ιστότοπου αυτού, διέπεται αποκλειστικά από αυτούς (στο εξής «οι Όροι Χρήσης»). Η με οποιοδήποτε τρόπο χρήση του Ιστότοπου και συμμετοχή στο διαγωνισμό τεκμαίρεται ότι συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης και Διαγωνισμού. Η ως άνω αποδοχή αφορά όλους τους Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, οι οποίοι έχοντας δημιουργήσει λογαριασμό με συγκεκριμένο όνομα χρήστη (user name) και κωδικό πρόσβασης (password) για είσοδο (login) στον Ιστότοπο, έχουν τη δυνατότητα μόνο να συμμετέχουν στις διάφορες περιοχές συζητήσεων (fora) καθώς και στις σχετικές ψηφοφορίες, τόσο του παρόντος διαγωνισμού όσο και αυτών που τυχόν θα επακολουθήσουν στο μέλλον.  Σημειώνεται ότι οι Όροι Χρήσης είναι δεσμευτικοί για τους Συμμετέχοντες.

 

1.3          Οι Συμμετέχοντες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διατηρούν τον κωδικό πρόσβασης στον Ιστότοπο ασφαλή, μυστικό και απόρρητο και να μην επιτρέπουν τη χρήση του για πρόσβαση στον Ιστότοπο σε οποιονδήποτε μη εξουσιοδοτημένο τρίτο. Επίσης, αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μην προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια, η οποία θα επέτρεπε ή/και θα διευκόλυνε την πρόσβαση στον Ιστότοπο σε οποιονδήποτε δεν είναι Συμμετέχων. Οι Συμμετέχοντες παραμένουν προσωπικά και αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται από τον λογαριασμό τους (user account), μέσω του οποίου είναι δυνατή η πρόσβαση στον Ιστότοπο. Επιπλέον, υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα την Εταιρεία αν αντιληφθούν οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους. Σε μια τέτοια περίπτωση, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει το συγκεκριμένο λογαριασμό πρόσβασης στον Ιστότοπο αζημίως. Επίσης, οι Συμμετέχοντες ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (Logout). Οι διοργανωτές, δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τρίτων τυχόν προκύψει από την αδυναμία των Συμμετεχόντων να συμμορφωθούν με το περιεχόμενο του παρόντος όρου. Αντίθετα, οι Συμμετέχοντες ευθύνονται για κάθε ζημία, περιουσιακή ή μη, παρούσα ή μέλλουσα της Εταιρείας ή τρίτων που τυχόν προκληθεί από τη μη συμμόρφωσή τους με τον παρόντα όρο.

 

1.4          Κάθε Συμμετέχων δικαιούται να δημιουργήσει ένα (1) μόνο λογαριασμό πρόσβασης στον Ιστότοπο. Στην περίπτωση κατά την οποία η Εταιρεία διαπιστώσει ότι κάποιος Συμμετέχων έχει δημιουργήσει με οποιοδήποτε τρόπο περισσότερους του ενός λογαριασμούς πρόσβασης στον Ιστόποτο χρησιμοποιώντας διαφορετικά στοιχεία ταυτότητας διατηρεί το δικαίωμα αφενός να καταργήσει όλους τους λογαριασμούς πρόσβασης του συγκεκριμένου Συμμετέχοντα στον Ιστότοπο και αφετέρου να απαγορεύσουν την πρόσβασή του στον Ιστότοπο στο μέλλον υπό οποιαδήποτε ιδιότητα. Η Εταιρεία διατηρεί ακέραια την αξίωσή της για την ανόρθωση οποιασδήποτε ζημίας, περιουσιακής ή μη, παρούσας ή μέλλουσας τυχόν υποστεί οι ίδια ή οποιοσδήποτε τρίτος από την παράβαση του παρόντος όρου. Η Εταιρεία χορηγεί την τεχνική δυνατότητα στους Συμμετέχοντες οποτεδήποτε να απενεργοποιήσουν και να καταργήσουν το λογαριασμό πρόσβασης στον Ιστότοπο για οποιοδήποτε λόγο δηλώνοντάς το απλά στην Εταιρεία. Η Εταιρεία διατηρεί κατά την ελεύθερη και ανέλεγκτη κρίση της το δικαίωμα να καταργεί μονομερώς και αζημίως λογαριασμούς πρόσβασης στην περίπτωση κατά την οποία κρίνει ότι κάποιος Συμμετέχων έχει παραβεί τους παρόντες Όρους ή έχει συμπεριφερθεί με τρόπο που καταδεικνύει ότι ο εν λόγω Συμμετέχων δεν προτίθεται ή αδυνατεί να συμμορφωθεί πλήρως με τους παρόντες Όρους. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό ΔΕΝ έχουν όλοι οι συγγενείς μέχρι 3ου βαθμού των μετόχων της Εταιρείας.

 

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

2.1    Περιεχόμενο του Ιστότοπου, ήτοι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εμπορικά σήματα ή άλλα διακριτικά γνωρίσματα, εμπορική επωνυμία, διακριτικός τίτλος, όνομα χώρου (domain name), πηγαίος κώδικας, φωτογραφίες, εικόνες, γραφικά, τυχόν διαδραστικές εφαρμογές, κείμενα, αρχεία ήχου και αρχεία οπτικοακουστικών έργων κλπ., αποτελεί αντικείμενο αποκλειστικών δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας καθώς και των εμπορικών συνεργατών ή άλλων τυχόν αντισυμβαλλομένων της και τελούν υπό την προστασία των σχετικών διατάξεων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του ελληνικού και διεθνούς δικαίου. Το Περιεχόμενο του Ιστότοπου παρέχεται στους Συμμετέχοντες «ως έχει» προς δική τους πληροφόρηση και για προσωπική και μόνο χρήση. Απαγορεύεται ρητώς να αποτελέσει το Περιεχόμενο αυτό εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, μετάδοσης, διανομής, πώλησης ή φόρτωσης (download) με οποιονδήποτε τρόπο, είτε από τους Συμμετέχοντες είτε από οποιονδήποτε τρίτο.

2.2    Ο Ιστότοπος δεν προορίζεται μόνο για τους σκοπούς της φιλοξενίας του διαγωνισμού. Η επίσκεψη ή/και η εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον Ιστότοπο γίνεται με αποκλειστική και μόνο ευθύνη των Συμμετεχόντων. Παρότι η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχουν ακριβή και επικαιροποιημένη πληροφόρηση και στοιχεία, εντούτοις ενδέχεται το Περιεχόμενο Ιστότοπου να μην είναι στο σύνολό του ακριβές και ενημερωμένο και να υπόκειται σε αλλαγές, συχνά με πολύ μικρή προθεσμία ενημέρωσης. Η Εταιρεία δεν ισχυρίζεται και δεν εγγυάται ότι ο Ιστότοπος ή το Περιεχόμενο αυτού θα είναι ακριβή, επικαιροποιημένα, πλήρη ή ελεύθερα ελαττωμάτων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ιών ή άλλων επιβλαβών στοιχείων. Επίσης, μέρος του Περιεχομένου του Ιστότοπου ενδέχεται να καθίσταται προσωρινά μη διαθέσιμο λόγω διακοπής λειτουργίας του Ιστοτόπου, ενδεχομένως για τη συντήρησή του, ή άλλων τυχόν προβλημάτων.

3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

3.1    Οι Εγγεγραμμένοι Χρήστες είναι οι μοναδικοί που έχουν δικαίωμα ψήφου στις διαδικτυακές ψηφοφορίες και άρα δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. ΚΑΘΕ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΨΗΦΟ. Για τη δημιουργία κάθε λογαριασμού Συμμετέχοντος, απαιτείται η γνωστοποίηση στην Εταιρεία ενός λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) του οποίου ο Συμμετέχοντας δηλώνει ότι είναι κάτοχος και έχει την αποκλειστικό έλεγχο. Ως προς τη δημιουργία λογαριασμού Συμμετέχοντα, εφαρμόζονται όσα αναφέρονται στον όρο 1.4. Σε περίπτωση διαπίστωσης ότι κάποιος Συμμετέχων έχει δημιουργήσει με οποιοδήποτε τρόπο περισσότερους του ενός λογαριασμούς πρόσβασης στον Ιστόποτο και έχει ήδη συμμετάσχει στον διαγωνισμό με πολλαπλές ψήφους, η Εταιρεία διατηρεί στο ακέραιο το δικαίωμα να καταργήσουν όλους τους λογαριασμούς του Συμμετέχοντα αυτού, να ακυρώσουν όλες του τις ψήφους, με την προϋπόθεση ότι η Εταιρεία θα διαπιστώσει την μη τήρηση των παρόντων Όρων Χρήσης τουλάχιστον 24 ώρες πριν τη δημόσια ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

3.2    Οι Συμμετέχοντες συμφωνούν ότι είναι μόνοι και αποκλειστικά υπεύθυνοι για οτιδήποτε αναρτούν (post) ή αποστέλλουν (transmit) ή ψηφίζουν στον Ιστότοπο. Ειδικότερα, οι Συμμετέχοντες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ρητώς ότι δεν θα αναρτήσουν περιεχόμενο ή δεν θα συμμετέχουν σε οποιαδήποτε μορφή on line δραστηριότητας εντός του Ιστότοπου, η οποία, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: α) προσβάλλει με οποιοδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, την προσωπικότητα Συμμετεχόντων ή τρίτων (π.χ. αναρτώντας υβριστικό, ρατσιστικό ή δυσφημιστικό περιεχόμενο), β) μπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστά άμεση ή έμμεση απειλή προς οποιονδήποτε άλλο, Συμμετέχοντα ή τρίτο, γ) έρχεται σε αντίθεση με το νόμο, τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, δ) παραβιάζει άμεσα ή έμμεσα την ιδιωτική ζωή, τα προσωπικά δεδομένα, τις πολιτικές ή/και θρησκευτικές πεποιθήσεις, το σεξουαλικό προσανατολισμό, τη γενετήσια ελευθερία οποιουδήποτε καθώς και τη νεότητα εν γένει.

3.3    Με τη ρητή επιφύλαξη παντός άλλου δικαιώματός της, η Εταιρεία διατηρεί στο ακέραιο το δικαίωμά τους να μην επιτρέψει, να απορρίψει ή και να απομακρύνει ακόμα περιεχόμενο που αναρτήθηκε με οποιοδήποτε τρόπο στον Ιστότοπο, το οποίο κατά την ελεύθερη και ανέλεγκτη κρίση τους παραβιάζει τους παρόντες Όρους ή είναι προσβλητικό, δυσφημιστικό, παράνομο ή παραβιάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε Συμμετέχοντα ή τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου. Σε μια τέτοια περίπτωση η Εταιρεία αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης τους για την απομάκρυνση και διαγραφή του συγκεκριμένου περιεχομένου από τον Ιστότοπό τους. Η Εταιρεία δικαιούται μόνο και δεν υποχρεούνται να παρακολουθούν το περιεχόμενο που αναρτάται με οποιοδήποτε τρόπο από τους Εγγεγραμμένους Χρήστες στον Ιστότοπο και δεν αναλαμβάνουν έναντι κανενός ουδεμία ρητή υποχρέωση τροποποίησης ή αφαίρεσης περιεχομένου, που προσκρούει στα παραπάνω. Σε μια τέτοια περίπτωση, μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος έναντι οποιουδήποτε τρίτου για το περιεχόμενο που αναρτά στον Ιστότοπο ή για κάθε πληροφορία και υλικό που μεταδίδει σε άλλους Συμμετέχοντες ή τρίτους είναι ο εκάστοτε Συμμετέχων.

3.4    Οι Χρήστες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ρητώς ότι δε θα παραπλανήσουν την Εταιρεία, οποιονδήποτε άλλο Συμμετέχοντα ή τρίτο, προωθώντας σε αυτούς εν γνώσει τους ψευδείς, παραπλανητικές ή λανθασμένες πληροφορίες. Οι Συμμετέχοντες απαγορεύεται να εγκαταστήσουν στον Ιστότοπο και να προωθήσουν, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα αλληλογραφίας (spam), αλυσιδωτές επιστολές (chain letters), συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου εμπορικού χαρακτήρα, καθώς και να εγκαταστήσουν και προωθήσουν διαφημίσεις, μέσω του περιεχομένου που αναρτούν στον Ιστότοπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας. Ομοίως, οι Συμμετέχοντες απαγορεύεται να εγκαταστήσουν, προωθήσουν ή/και διαθέσουν περιεχόμενο που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας του Ιστότοπου ή συνδεδεμένης με αυτόν ή να εμποδίσουν άλλους Συμμετέχοντες να χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο και οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία συνδεδεμένη με αυτό. Σε όλες τις ως άνω περιπτώσεις, η Εταιρεία δικαιούται άνευ προειδοποίησης αφενός να απομακρύνει από τον Ιστότοπό τους οποιοδήποτε περιεχόμενο έρχεται σε αντίθεση με τον παρόντα όρο και αφετέρου δικαιούται να απενεργοποιήσει το λογαριασμό πρόσβασης του συγκεκριμένου Συμμετέχοντα, να καταργήσει το προφίλ που αυτός έχει δημιουργήσει και να απαγορεύσουν τη χρήση του Ιστότοπού τους από το συγκεκριμένο Συμμετέχων στο μέλλον.

3.5    Οι Συμμετέχοντες υποχρεούνται να μην αποκαλύπτουν πληροφορίες δικές τους ή τρίτων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα των Χρηστών ή τρίτων είτε σε συνομιλίες σε πραγματικό χρόνο (chats, message boards) είτε κατά τη χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του Ιστότοπου και οποιασδήποτε υπηρεσίας που συνδέεται με τον Ιστότοπο και παρέχει δυνατότητα επικοινωνίας περισσοτέρων των δύο Χρηστών.

3.6    Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας να ζητήσει από τους Συμμετέχοντες και από τους Εγγεγραμμένους Χρήστες τα απαραίτητα δικαιολογητικά προς εξακρίβωση της ακρίβειας των στοιχείων τους και δηλώνει ρητώς πως τα στοιχεία των Συμμετεχόντων δεν πρόκειται να τα γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο, εκτός από τον χορηγό ή τους χορηγούς του διαγωνισμού. Οι Συμμετέχοντες, μετά από αίτηση της Εταιρείας, θα πρέπει να προσκομίσουν τα αιτούμενα στοιχεία, εντός προθεσμίας 5 εργασίμων ημερών από την αίτηση. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, οι Συμμετέχοντες θα αποκλείονται από το Διαγωνισμό και θα απενεργοποιούνται από την Εταιρεία. Οι Συμμετέχοντες που θα δηλώσουν ψευδή στοιχεία θα αποκλείονται από το Διαγωνισμό, ακόμη κι αν έχουν ανακηρυχθεί νικητές και θα ευθύνονται απέναντι στην Εταιρεία για κάθε ζημία που μπορεί να προκληθεί σε αυτή από τυχόν ψευδείς δηλώσεις. Οι Συμμετέχοντες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις ενέργειές τους, που λαμβάνουν χώρα μέσα από τις υπηρεσίες του Ιστότοπου. Σε περίπτωση δε που διαπιστώσουν μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού πρόσβασης ή οποιαδήποτε παραβίαση ασφαλείας που αφορά τον κωδικό πρόσβασης στον Ιστότοπο, υποχρεούνται να ειδοποιήσουν την Εταιρεία με αποστολή μηνύματος στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας info@computeraction.com.gr. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε διαρροή ή οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία Συμμετέχοντα, επισκέπτη ή τρίτου από οποιαδήποτε παραβίαση ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού πρόσβασης. Επιπλέον η Εταιρεία δύναται να αξιώσει από τον Συμμετέχοντα και οποιονδήποτε τρίτο αποζημίωση σε περίπτωση που υποστεί βλάβη ή ζημία από την αυθαίρετη και παράνομη χρήση του κωδικού πρόσβασης. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί όποτε το κρίνουν σκόπιμο την απόδοση κωδικού πρόσβασης, να ακυρώσουν κωδικό πρόσβασης, καθώς επίσης να διακόψουν και να απαγορεύσουν τη χρήση των υπηρεσιών του Ιστότοπου σε οποιονδήποτε χρήστη.

3.7    Επιπλέον, οι Συμμετέχοντες κατανοούν, συνομολογούν και αποδέχονται πλήρως πως όταν αναρτούν οποιοδήποτε περιεχόμενο στον Ιστότοπο, λόγω της φύσης του Ιστότοπου, είναι πιθανό να εκτεθούν σε σχόλια ή κριτικές παρατηρήσεις από άλλους Συμμετέχοντες, τα οποία μπορεί να είναι άδικα, ανακριβή, προσβλητικά, και απρεπή. Έτσι, με τον παρόντα όρο οι Συμμετέχοντες αφενός συνομολογούν ότι η Εταιρεία δεν υπέχει την παραμικρή ευθύνη απέναντί τους, αφετέρου δε από τώρα παραιτούνται από όλα τα δικαιώματα και τις αξιώσεις που έχουν ή μπορεί να έχουν έναντι της Εταιρείας, αναφορικά με οποιοδήποτε τέτοιο σχόλιο ή κριτική παρατήρηση άλλων Συμμετεχόντων.

3.8    Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, οι οποίες είναι ενδεικτικές και όχι περιοριστικές, η Εταιρεία επιφυλάσσεται ρητώς του δικαιώματός της να απαγορεύσει τη χρήση των υπηρεσιών του Ιστότοπου και κάθε τρίτης υπηρεσίας συνδεδεμένης με αυτόν και επιφυλάσσεται για την άσκηση όλων των νόμιμων δικαιωμάτων της, προκειμένου να αποζημιωθεί για κάθε θετική και αποθετική της ζημία.

4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

4.1    Κατά τη χρήση του Ιστότοπου, η Εταιρεία δύναται να διατηρεί αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα  των Συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό.Οι Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό αποδέχονται και συναινούν κατά την έννοια του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει κάθε φορά, την πιθανότητα της καταχώρισης των προσωπικών τους στοιχείων από την Εταιρεία, καθώς και από τρίτους που τυχόν συνεργάζονται με αυτήν, προκειμένου να διευκολύνεται η επικοινωνία μαζί τους και η ενημέρωσή τους σχετικά με τα θέματα που αφορούν στο Διαγωνισμό και στη χρήση του Ιστότοπου αυτού. Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν θα αποκαλύπτουν ή δημοσιοποιούν τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων, τα οποία τηρούνται με την ενδεδειγμένη ασφάλεια και εχεμύθεια.

4.2 Οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, αποδέχονται και συναινούν ανεπιφύλακτα ότι κατά τη δημιουργία λογαριασμού πρόσβασης στον Ιστότοπο, πληροφορίες σχετικά με το λογαριασμό και τη δραστηριότητά τους στον Ιστότοπο, όπως ενδεικτικά η ημερομηνία ανοίγματος του λογαριασμού πρόσβασης, η χώρα προέλευσης, το όνομα χρήστη (username), μπορεί να είναι προσιτές στους υπόλοιπους Χρήστες. Σε αυτήν την περίπτωση οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, αποδέχονται και συναινούν ανεπιφύλακτα ότι άλλοι Συμμετέχοντες μπορεί να επικοινωνήσουν μαζί τους ή να αφήσουν σχετικά σχόλια στον οικείο χώρο συζήτησης (chat forum) του Ιστότοπου. Ειδικότερα, οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, αποδέχονται και συναινούν ότι οποιοδήποτε Περιεχόμενο αναρτήσουν στον Ιστότοπο θα μπορεί να γίνει προσιτό σε οποιουσδήποτε άλλους Συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένων και των απλών επισκεπτών του Ιστότοπου, καθώς επίσης και να διανεμηθεί περαιτέρω από το Διαδίκτυο και άλλα πολυμέσα. Δικαίωμα διανομής του ως άνω Περιεχομένου έχει αποκλειστικά και μόνο η Εταιρεία και ο χορηγός ή οι χορηγοί του διαγωνισμού (κατόπιν συνεννόησης με την Εταιρεία), η οποία διατηρεί το δικαίωμα να το διανείμει κατά την απόλυτη κρίση της σε οποιοδήποτε μέσο κρίνει αυτή σκόπιμο.

4.3    Η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη από τυχόν διαρροή των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων, λόγω της εκ μέρους τους χρήσης του Ιστότοπου. Πάντως, σε κάθε περίπτωση οι Χρήστες διατηρούν τα δικαιώματα των άρθρων 11 και 13 του Ν. 2472/1997.

4.4    Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καταγράφει, να συλλέγει, να αξιολογεί και να εκμεταλλεύεται τα στοιχεία των ψηφοφοριών, ερευνών, συζητήσεων και διαγωνισμών, τα οποία μαζί με τα πορίσματα των ως άνω ενεργειών αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας.

 

5. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

5.1  Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό που διοργανώνουν οι Διοργανωτές δεν απαιτείται η προηγούμενη αγορά οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι όσοι έχουν λογαριασμό e-mail και γίνουν Εγγεγραμένα μέλη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό ΔΕΝ έχουν όλοι οι συγγενείς μέχρι 3ου βαθμού των μετόχων της Εταιρείας. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι, ανεξαρτήτως ηλικίας. Σε περίπτωση νίκης ενός ανήλικου Συμμετέχοντα, θα πρέπει να παρευρεθεί μαζί με το γονέα/κηδεμόνα του για να παραλάβει το έπαθλο.

5.2  Η Εταιρεία ρητώς επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να τροποποιήσει, να αναστείλει ή να ακυρώσει αζημίως και χωρίς οποιαδήποτε προηγούμενη ειδοποίηση το διαγωνισμό και χωρίς να υποχρεούται να εξειδικεύσουν τους λόγους για μια τέτοια ενέργεια. Οι Συμμετέχοντες συνομολογούν ρητά και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι η Εταιρεία δεν υπέχει την παραμικρή ευθύνη σε μια τέτοια περίπτωση. Ομοίως, η Εταιρεία δικαιούται να τροποποιήσει μονομερώς τους παρόντες Όρους, με σχετική ανάρτηση στον Ιστότοπο, η δε τροποποίηση καθίσταται δεσμευτική τόσο για την Εταιρεία όσο και για τους Συμμετέχοντες από την ημερομηνία και ώρα της σχετικής ανάρτησης, καθώς επίσης και τα βραβεία του διαγωνισμού.

5.4. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

01 Μαρτίου 2013 – 15 Μαρτίου 2013

Οι Συμμετέχοντες μπορούν να συμπληρώνουν τη φόρμα συμμετοχής τους στο διαγωνισμό.

15 Μαρτίου 2013 18:00

Η κλήρωση θα γίνει με κληρωτίδα στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στην οδό Πατριάρχου Γρηγορίου 4, Αλεξανδρούπολη την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2013 και ώρα 20:00.

5.5    Ο 1ος νικητής του διαγωνισμού θα λάβει ως βραβείο ένα κινητό SonyXperiaU (σε μαύρο χρώμα). Ο 2ος θα λάβει ως βραβείο ένα σύστημα MSIHomePlug 200Mbps. Τέλος ο 3ος νικητής θα λάβει ως βραβείο ένα τροφοδοτικό PSUCoolerMasterElite 400W.

5.6  Η με οποιονδήποτε τρόπο διάθεση/έκθεση ή θέση σε κυκλοφορία πορνογραφικών εικόνων ανηλίκων στον Ιστότοπο, καθώς και η με οποιονδήποτε τρόπο αποπλάνηση ανηλίκων συνιστούν σοβαρά ποινικά αδικήματα που διώκονται σύμφωνα με το νόμο. Εάν η Εταιρεία διαπιστώσει ότι κάποιος Συμμετέχων  είτε χρησιμοποιεί είτε έχει αναρτήσει αντίστοιχο παράνομο υλικό στον Ιστότοπο, τότε διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει και να διαγράψει το λογαριασμό του Συμμετέχοντα αυτού χωρίς καμία προειδοποίηση και να ενημερώσουν τις αρμόδιες αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές με κάθε πρόσφορο μέσο.

6. ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ ΤΡΙΤΩΝ

6.1.      Η Εταιρεία δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα, την πληρότητα των υπηρεσιών και την ακρίβεια την πληροφοριών άλλων ιστοτόπων, στις οποίες παραπέμπει ο Ιστότοπος μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών δημιουργικών. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη ή χρήση υπηρεσιών άλλων ιστοτόπων, οι χρήστες/Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, ότι πρέπει να απευθυνθούν απευθείας στους αντίστοιχους ιστοτόπους, οι οποίοι και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

6.2.      Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθούν ότι η Εταιρεία υιοθετεί ή απλώς αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοτόπων στους οποίους ο Ιστότοπος παραπέμπει ή/και ότι συνδέεται με αυτά καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο.

 

7. ΔΗΛΩΣΕΙΣ & ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΥΘΥΝΗ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΒΑΘΜΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ‘Η ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΡΗΤΕΣ, ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΄Η ΑΛΛΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ Ή ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΚΡΥΦΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ Ή ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΛΑΘΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΩΝ Η ΟΧΙ. ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ ΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ: Α) ΛΑΘΗ, ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, Β) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ (ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ Ή ΗΘΙΚΗ) ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, Γ) ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ή ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ SERVER ΚΑΙ/Η ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, Δ) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΚΟΠΗ, ΠΑΥΣΗ ΚΑΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, Ε) ΙΟΥΣ, TROJANS HORSES ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΔΟΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ, ΣΤ) ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΑΘΟΣ ΑΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Η ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ. ΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΙΟΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕ ΘΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΟΧΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΡΗΤΩΣ ΟΤΙ ΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΑΝΟΜΗ Ή ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΧΡΗΣΤΗ Ή ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ Ή ΖΗΜΙΑΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ.

8. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

8.1    Οι Όροι Χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω Όρων κριθεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών Όρων.

8.2    Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από τους παρόντες Όρους αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια της Αλεξανδρούπολης.

 

9. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

9.1 Οι παρόντες Όροι Χρήσης και οποιαδήποτε δικαιώματα που περιέχονται σε αυτούς δε μπορούν σε καμία περίπτωση, εκτός και αν προβλέπεται ρητώς, να αποτελέσουν αντικείμενο μεταβίβασης ή εκχώρησης εκ μέρους των Συμμετεχόντων χωρίς την προηγούμενη ρητή και έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρείας. Η Εταιρεία δύναται να μεταβιβάσει και να εκχωρήσει τα δικαιώματά της χωρίς καμία περαιτέρω διατύπωση.

9.2  Όλοι οι όροι αυτοί θεωρούνται στο σύνολό τους σημαντικοί και ουσιώδεις. Εάν κάποιος Συμμετέχων διαφωνεί με τους Όρους Χρήσης που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μην επισκέπτεται τον Ιστότοπο και να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του διαγωνισμού αυτού.

 

Ωδείο "ΦΑΕΘΩΝ"
Φωτογραφείο Κροκίδης
e-yourbusiness.gr.
Ελληνικό Λεξικό DIALG